سفر معاون و مدیران کل حوزه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی به اصفهان

۰۶ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۹ ۱۵
نام تهیه‌کننده: پیمان شاهسنایی

دکتر محمد صادق بیجندی - معاون آموزشی جهاددانشگاهی، احمد عبدی پور - مدیرکل اداره دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش، دکتر سهیل دادخواه - مدیر کل اداره کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی جهاددانشگاهی ودکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد - مدیر کل امورآموزشی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در سفری یک روزه به اصفهان از مراکز مختلف جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دیدن کردند.

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان