مدیران و کارشناسان

معاونت آموزش و کارآفرینی

محمد صادق بیجندی

معاون آموزش و کارآفرینی

۲۱۴۵

۵-۶۶۹۷۱۳۵۴

ف ۶۶۹۷۱۳۵۹

سیدمحمد حسینی

مسئول دفتر

۲۱۴۵

دبیرخانه امور اعضای هیات علمی و کمیسیون‌های دائمی

محمد محسن غفوریان

مدیر کل دبیرخانه امور اعضای هیأت علمی و کمیسیون‌های دائمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

۲۱۴۲

۶۶۹۷۱۳۵۴

۶۶۹۷۱۳۵۵

علیرضا شفیعی

سرپرست اداره امور اعضای هیات علمی

۲۲۸۰

۶۶۹۷۱۳۴۱

اعظم یارپرور نگارستانی

کارشناس امور اعضای هیات علمی

۲۲۸۲

مهسا سادات مرادی حسین‌زاده

کارشناس امور اعضای هیأت علمی

۲۲۸۱

سمیه یوسفی

سرپرست اداره کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

۲۲۷۸

۶۶۴۹۱۰۰۳

احسان حقانی خامنه

کارشناس اداره کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

۲۲۸۳

محمدرضا
واحدی یوسف‌زاده

سرپرست اداره دبیرخانه هیات اجرایی جذب

۲۲۷۹

۶۶۹۷۱۳۵۶

اسماعیل امینی ممان

کارشناس بررسی توانایی علمی

۲۱۴۳

اداره کل پروژه‌های آموزشی و کار آفرینی

احمد حسین سلگی

مدیرکل اداره پروژه‌های آموزشی و کار آفرینی

۲۱۴۰

۶۶۹۷۱۳۵۷

ف ۶۶۴۷۵۹۵۱

محمود زرینی

متصدی امور دفتری و تایپ

۲۱۴۱

سید رفیع موسوی

مدیر اداره پروژه‌یابی

۲۲۷۴

عبداله تقی‌پور

مدیر پروژه تولید محتوای الکترونیکی

۲۲۷۲

مریم قرهی

کارشناس نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

۲۴۴۱

سید قدیر موسوی خواه

کارشناس نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

۲۲۷۳

افشین صندوقدار

مدیر پنجره واحد

۲۲۷۱

علی حسن کمایی

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

۲۲۵۹

۶۶۴۹۱۵۷۷

ف ۶۶۴۹۱۲۲۱

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

احمد عبدی‌پور

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

۲۱۴۶

۶۶۴۹۱۱۳۵

ف ۶۶۴۹۱۲۲۱

هاشم عشاق‌زاده

کارشناس پیگیری

۲۱۴۷

امیر مظاهری

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

۲۲۹۸

فاطمه گلی

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

۲۲۹۸

مریم
رحمانی بادی

مدیر گروه مستندسازی و مدیریت دانش

۲۲۹۲

محمد کاظم حسینی توسل

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

۲۲۹۳

حسین پاکدل

مدیر گروه برنامه‌ریزی و تولید محتوای آموزشی و کارآفرینی

۲۲۵۸

۶۶۹۷۱۱۸۵

ف ۶۶۴۹۱۲۲۱

ادار ه کل راهبری و نظارت راهبردی

دکتر سهیل دادخواه

مدیرکل اداره راهبری و نظارت راهبردی

۲۱۳۹

۶۶۴۹۱۳۴۴

۶۶۴۹۱۵۶۴

سعید حصارکی متصدی امور دفتری ۲۱۳۸

نسرین شیرخانی

مدیر اداره نظارت بر مراکز آموزش‌های عالی

۲۲۶۷

بابک چولکی

مدیر اداره نظارت بر مراکز آموزش‌های تخصصی و مهارتی

۲۲۶۴

جمشید یادگاری

کارشناس امور آموزشی

۲۲۶۶

اداره کل توسعه کارآفرینی و اشتغال

سیروس دشتی

مدیرکل اداره راهبری و نظارت راهبردی

۱۴۱

۷۷۴۷ ۶۶۷۴

حسین مرادپور عربی مدیر اداره مدیریت امور رسانه و بازار کار ۱۱۰

مهری اسدی

مدیر اداره ترویج و توسعه کارآفرینی ۱۳۸

سعیده نساج

مدیر اداره توانمندسازی و هدایت شغلی ۱۳۳
مهدی علیاری مدیر پروژه ۱۴۲
امیر علی بینام مسئول قسمت تحریریه ۱۲۴
وحید امینی نژاد مسئول قسمت آماده سازی نشر ۱۰۸
سهیلا کلامی مسئول قسمت مشاوره شغلی و کاریابی ۱۱۱
محمدرضا نظیف کارشناس ترویج و توسعه کارآفرینی ۱۴۰
لیلا قرنفلی کارشناس رسانه و خبر ۱۴۵
فریدون کزازی کارشناس هماهنگی و پیگیری ۱۰۶
اسماعیل امینی ممان کارشناس امور آموزشی ۱۲۱
عطیه السادات حسینی کارشناس مشاوره شغلی ۱۱۲
فرهاد شجاعیان کارشناس اجرایی ۱۰۱
الهام محمدی کارشناس هماهنگی و پیگیری ۱۲۸

زهرا رحمانی فرد

کارشناس برنامه ریزی و توانمند سازی ۱۳۲
نسرین احمد زاده کارشناس ترویج و توسعه کارآفرینی

-